Inicio » Reglament de l’ assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d’ esbarjo o esportives

Reglament de l’ assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d’ esbarjo o esportives

L’assegurança obligatòria d’embarcacions d’esbarjo deixa molts punts importants sense cobertura, per aquesta raó sempre aconsellem incloure la responsabilitat Civil Voluntària

Calcula la teva assegurança —> Assegurances de vaixells per a embarcacions

Reglament de l’ assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d’ esbarjo o esportives

CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte de l’ assegurança.

1. L’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria té per objecte la cobertura, en l’àmbit i dins dels límits fixats en el present Reglament, de la responsabilitat civil extracontractual en què puguin incórrer els naviliers o propietaris d’embarcacions d’esbarjo o esportives, les persones que degudament autoritzades pel propietari patronin les mateixes, així com aquelles altres que els secundin en el seu govern i els esquiadors que pugui arrossegar l’embarcació, pels danys materials i personals i pels perjudicis que siguin conseqüència d’ells que, mitjançant culpa o negligència, causin a tercers, a ports o instal·lacions marítimes, com a conseqüència de col·lisió, abordatge i, amb caràcter general, pels altres fets derivats de l’ús de les embarcacions en les aigües marítimes espanyoles, així com pels esquiadors i objectes que aquestes remolquin al mar.

2. A més del que preveu l’apartat anterior, la pòlissa en què es formalitzi el contracte d’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria contractada entre el prenedor i l’entitat asseguradora podrà incloure altres cobertures que lliurement es pactin entre les parts, així com ampliar l’àmbit i els límits de cobertura, regint-se en ambdós casos pel que estableix la Llei 50/1980, de 8 d’ octubre, de Contracte d’ Assegurança.

Article 2. Embarcacions d’ esbarjo o esportives.

Tenen la consideració d’ embarcacions d’ esbarjo o esportives, als efectes d’ aquest Reglament, els objectes flotants destinats a la navegació d’ esbarjo i esportiva propulsats a motor, incloses les motos nàutiques, així com aquells que no tinguin motor i tinguin una eslora superior a sis metres.

Article 3. Assegurança d’ embarcacions espanyoles.

1. Tot navilier o propietari d’embarcacions d’esbarjo o esportives haurà de tenir assegurada la responsabilitat civil en què pugui incórrer amb motiu de la navegació de les seves embarcacions o, estant les mateixes atracades, durant els períodes en què aquelles estiguin exposades a les situacions de risc previstes en aquest Reglament.

2. Per als riscos derivats de participació en regates, proves, competicions de tot tipus i els seus entrenaments, inclosos apostes i desafiaments, s’haurà de subscriure una assegurança especial destinada a cobrir la responsabilitat civil dels intervinents, com a mínim pels imports i amb l’abast de la cobertura obligatòria establerta en aquest Reglament.

Article 4. Assegurança d’ embarcacions estrangeres.

1. Els naviliers o propietaris d’embarcacions estrangeres d’esbarjo o esportives que naveguin pel mar territorial espanyol i per les seves aigües marítimes interiors, sempre que tinguin entrada o sortida en un port espanyol, hauran d’assegurar la responsabilitat civil en què puguin incórrer amb motiu de la navegació o acreditar, si s’escau, l’existència d’una assegurança, amb l’ abast i condicions que per als naviliers o propietaris d’ embarcacions espanyoles es prescriuen en aquest Reglament.

2. En cas de subscripció de l’assegurança a l’entrada de l’embarcació en l’àmbit territorial d’aplicació de la present cobertura obligatòria, el document acreditatiu de la mateixa haurà de contenir, com a mínim, les següents indicacions:

a) La indicació que la garantia es concedeix dins dels límits i condicions previstos com a obligatoris en aquest Reglament.

b) La indicació que, en cas de sinistre, s’ aplicaran els límits i condicions previstos com a obligatoris en la legislació espanyola i, en concret, en el present Reglament.

c) Les indicacions establertes a l’ article 12 d’ aquest Reglament.

Article 5. Navegació sense assegurança.

La navegació de les embarcacions a què fa referència l’article 1 d’aquest Reglament que no estiguin assegurades en la forma establerta, serà considerada infracció greu d’acord amb el que disposa el capítol III del Títol IV de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

CAPÍTOL II
Àmbit i límits de l’ assegurança
Article 6. Àmbit material.

1. L’assegurança obligatòria cobrirà els següents riscos:

a) Mort o lesions corporals de terceres persones.

b) Danys materials a tercers.

c) Pèrdues econòmiques sofertes per tercers que siguin conseqüència directa dels danys relacionats en els paràgrafs a) i b) anteriors.

d) Danys a vaixells per col·lisió o sense contacte.

2. Llevat de pacte en contrari, serà de compte de l’assegurador el pagament de les costes judicials i extrajudicials inherents a la defensa de l’assegurat i a la gestió del sinistre.

Article 7. Exclusions.

La cobertura de l’ assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria no comprendrà:

a) Els danys produïts al prenedor de l’ assegurança, al navilier o al propietari de l’ embarcació identificada en la pòlissa o a l’ assegurat usuari de la mateixa.

b) La mort o lesions sofertes per persones transportades que efectuïn pagaments per al creuer o viatge.

c) La mort o lesions sofertes per les persones que intervinguin professionalment en el manteniment, conservació i reparació de l’ embarcació assegurada.

d) La mort o lesions sofertes pel patró o pilot de l’ embarcació.

e) Els danys soferts per l’ embarcació assegurada.

f) Els danys causats per l’ embarcació durant la seva reparació, la seva permanència a terra, o quan sigui remolcada o transportada per via terrestre, ja sigui sobre vehicle o de qualsevol altra forma.

g) Els danys soferts pels béns que per qualsevol motiu (propietat, dipòsit, ús, manipulació, transport o altres) es troben en poder de l’assegurat o de les persones que en depenguin o dels ocupants de l’embarcació.

h) Els danys personals o materials soferts per les persones amb ocasió d’ ocupar voluntàriament una embarcació, pilotada o patronejada per persona que manca de l’ adequat títol, si l’ assegurador provés que aquells coneixien aquesta circumstància.

i) Els danys produïts a embarcacions i objectes remolcats, per tal de salvar-los, i als seus ocupants.

j) Els danys personals i materials produïts per embarcacions assegurades que haguessin estat robades o furtades.

k) El pagament de sancions i multes, així com les conseqüències de l’ impagament de les mateixes.

l) Els danys produïts per la participació de les embarcacions en regates, proves, competicions de tot tipus i els seus entrenaments, inclosos apostes i desafiaments, sens perjudici del que estableix l’ apartat 2 de l’ article 3 precedent.

Article 8. Límits quantitatius.

L’ assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria cobreix davant de tercers la reparació dels danys a persones fins a un límit de 20.000.000 de pessetes per víctima amb un límit màxim de 40.000.000 de pessetes per sinistre, i els danys materials i les pèrdues econòmiques a què es refereix l’ article 6.1 d’ aquest Reglament fins al límit de 16.000.000 de pessetes per sinistre.

CAPÍTOL III
Del contracte d’ assegurança
Article 9. Prenedor de l’ assegurança.

1. L’assegurança haurà de ser concertada pel navilier o propietari de l’embarcació, i es va condicionar com a tal la persona natural o jurídica al nom de la qual figuri l’embarcació en el corresponent registre administratiu.

2. No obstant això, podrà també concertar l’assegurança qualsevol altra persona o usuari que tingui interès en l’assegurament de l’embarcació, qui haurà d’expressar el concepte en el qual contracta.

Article 10. Entitats asseguradores.

1. Els naviliers o propietaris de les embarcacions espanyoles hauran de subscriure l’assegurança regulada pel present Reglament, amb entitats asseguradores que hagin obtingut, en el ram número 12 de la classificació continguda en la disposició addicional primera de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, la corresponent autorització del Ministeri d’Economia i Hisenda o que, estant domiciliades en l’ espai econòmic europeu, disposin de l’ autorització per operar a Espanya, en aquest ram, en règim de lliure prestació de serveis o de dret d’ establiment.

2. Els naviliers o propietaris d’embarcacions estrangeres, se subjectaran al que disposa l’article 4 d’aquest Reglament.

Article 11. Documentació del contracte d’ assegurança.

1. L’assegurador haurà de lliurar preceptivament al prenedor la pòlissa d’assegurança, document en el qual, necessàriament, constarà una referència clara i precisa a les normes aplicables a aquest tipus d’assegurança i els altres extrems que es determinin en la regulació del contracte d’assegurança i d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

2. Així mateix, una vegada cobrada la prima, l’assegurador haurà de lliurar al prenedor un justificant del pagament.

Article 12. Documentació acreditativa de la vigència de l’ assegurança.

1. Farà prova de la vigència de l’assegurança, el justificant del pagament de la prima del període d’assegurança en curs, sempre que contingui, almenys, les següents especificacions:

a) L’ entitat asseguradora que subscriu la cobertura.

b) La identificació suficient de l’ embarcació assegurada.

c) El període de cobertura, amb indicació de la data i hora en què comencen i acaben els seus efectes.

d) La indicació que es tracta de la cobertura de l’ assegurança obligatòria.

2. Aquesta documentació acreditativa haurà d’obrar a bord de l’embarcació. En cas de ser requerida per les autoritats competents i no trobar-se l’ esmentada documentació a bord, el prenedor disposarà del termini de cinc dies hàbils per justificar davant les mateixes la vigència de l’ assegurança.

Font https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-9655

Calcula la teva assegurança —> Assegurances de vaixells per a embarcacions

Entrada similar