Inicio » Política de Transparència d’EscribaSegur

POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA

1. INTRODUCCIÓ

De conformitat amb el que disposen els articles 134.3 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals («BOE» núm. 31, de 5 de febrer de 2020), el present document té per finalitat plasmar la política interna de la Corredoria que garanteix la transparència de l’activitat de mediació en assegurances per a l’oferta o comparació de productes a través de llocs web o altres tècniques de comunicació a distància, pel que fa als criteris utilitzats per a la selecció i comparació dels productes de les entitats asseguradores; les entitats asseguradores sobre les quals s’ofereixen productes i la relació contractual que mantenen amb la nostra corredoria; si aquesta relació amb les entitats asseguradores és o no remunerada i la naturalesa de la remuneració; si el preu de l’ assegurança que figura al final del procés està o no garantit; i la freqüència amb què actualitzem aquesta informació.

2. ADVERTÈNCIES GENERALS

La informació recollida en el present lloc web no constitueix un compromís ni una recomanació contractual, quedant diferida la perfecció de la relació asseguradora a la subscripció de la pòlissa amb la companyia asseguradora i al pagament de la prima que el client vulgui contractar.

Les condicions d’ assegurament seran les establertes en el contracte d’ assegurança. De conformitat amb el que estableix l’article 8 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança («BOE» núm. 250, de 17 d’octubre de1980), s’adverteix que si el contingut de la pòlissa difereix de la proposició d’assegurança o de les clàusules acordades, el prenedor de l’assegurança podrà reclamar a l’entitat asseguradora en el termini d’un mes a comptar des del lliurament de la pòlissa perquè esmenta la divergència existent. Transcorregut aquest termini sense efectuar la reclamació, cal atenir-se al que disposa la pòlissa.

3. PRINCIPIS DE POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA

En l’ exercici de l’ activitat de mediació la Corredoria se sotmet al compliment dels principis de transparència següents:

a) Com ho fem per a la selecció i comparacion de les assegurances de les asseguradores.

Oferim assessorament basat en l’ anàlisi d’ un nombre suficient de contractes d’ assegurança oferts en el mercat dels riscos objecte de cobertura, de manera que formulem una recomanació, atenint-nos a criteris professionals, respecte del contracte d’ assegurança que seria adequat a les necessitats del client. Aquesta anàlisi no se circumscriu exclusivament al producte, essent també extensible a la qualitat del servei i prestacions que l’ entitat asseguradora, elegida o per contra, descartada, en el moment de la celebració del contracte està capacitada per atorgar.

En la majoria de les ocasions, la nostra anàlisi prèvia deriva en una recomanació concreta al possible client, no permetent la nostra pàgina web la comparació de productes diferents perquè el client triï entre ells.

b) Entitats asseguradores en les quals contractem les assegurances i tipus de relació contractual amb el mediador.

Oferim al client productes asseguradors de diferents companyies asseguradores, les dades de les quals es recullen expressament en els termes de la pòlissa d’assegurances.

Les entitats asseguradores i els rams de les companyes d’assegurances que treballem :

– HELVETIA COMPANYIA SUÏSSA (C0157) Assegurances de Patinet
– ARAG, COMPANYIA INTERNACIONAL D (C0044) Assistència en Viatge
– ALLIANZ, COMPANYIA D’ASSEGURANCES I (C0109) Assegurances d’Embarcacions i pesca submarina
– LIBERTY SEGUROS, COMPANYIA DE S (C0467) Assegurances d’Accidents i Embarcacions
– AXA SEGUROS GENERALES, S. A. (C0723) Assegurances de Bicicleta

c) La nostra relació amb les entitats asseguradores i d’on procedeixen els nostres ingressos .

La nostra activitat en la distribució d’assegurances és professional i, per tant, remunerada en règim de comissions, de conformitat amb el que disposa l’article 156.3 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

Aquesta remuneració és efectuada per l’ entitat asseguradora a la corredoria, per la qual cosa no constitueix un cost addicional al pagament de l’ import de la prima a satisfer pel client a l’ entitat asseguradora.

d) Aquesta Gatantització el preu de l’assegurança que figura al final del procés?

Els calculs que fem servir per a la selecció i consulta a les entitats asseguradores i en l’ exercici comparatiu del producte més adequat a les necessitats requerides pel client, permeten obtenir una informació suficient de les característiques finals del mateix que permeten traslladar al client, en cada cas, el coneixement certer de si el preu ofertat està garantit o si, per contra, constitueix un preu aproximat subjecte a un major coneixement de les singularitats del risc que es pretén assegurar.

e) Cada quan s’actualitza la que la informació dels distribuïdors és actualitzada?.

El continu treball d’ anàlisi de les entitats asseguradores i de les assegurances que s’ incorporen a l’ activitat de distribució, fa que la nostra informació es trobi en permanent revisió, la qual cosa permet mantenir actualitzada la informació que facilitem a través de la nostra pàgina web.

4. De qui és la web i condicions d’ús?

La pàgina web , titularitat d’EscribaSegur Correduria de Seguros S.l amb domicili fiscal: Corregidor Escofet 11 Baixos 25005 Lleida CIF: B-16989162 Dades d’inscripció al Registre Mercantil: Registre Mercantil de Lleida, al Tom 1.636, Foli 176, Full L 33.568, Inscripció 1a.

Li preguem llegeixi atentament la següent informació abans de fer ús d’aquesta pàgina web, ja que la utilització de la mateixa està subjecta a les següents condicions d’ús:

PRIMERA.- La totalitat del contingut de la pàgina web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament i utilització, estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de EscribaSegur Correduria de Seguros S.l o, si s’escau, dels seus llicenciants, que l’usuari d’aquesta pàgina web ha de respectar.

SEGONA.– En particular, però sense limitar la generalitat de l’ obligació de l’ usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat de l’ usuari, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’ explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’ aquesta pàgina web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en el mateix. Aquests actes d’explotació podran ser realitzats si hi ha l’autorització expressa d’EscribaSegur Correduria de Seguros S.l i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de l’empresa dels indicats drets de propietat intel·lectual.

TERCERA.- L’ empresa no garanteix que la seva pàgina web funcionarà ininterrompudament o lliure d’ errors, i es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’ accessibilitat a les seves pàgines així com als continguts de les mateixes, bé sigui per la necessitat d’ efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes, etc., encara que desenvoluparà els esforços precisos per evitar-los i en el seu cas, esmenar-los o actualitzar-los com més aviat millor. Així mateix, EscribaSegur Correduria de Seguros S.l no controla, ni garanteix l’absència de virus informàtics en els serveis prestats per tercers a través de la pàgina web, que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic.

QUARTA.EscribaSegur Correduria de Seguros S.l no es fa responsable dels danys o perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús d’aquesta pàgina web, inclosos els danys a sistemes informàtics i la introducció de virus. L’ empresa no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió, dels continguts o dels serveis disponibles en els llocs enllaçats als quals es fa referència a la pàgina web.

CINQUENA.EscribaSegur Correduria de Seguros S.l es reserva la facultat d’en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, realitzar modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en la seva pàgina web o en la seva configuració o presentació.

SISENA.– Per utilitzar algunes dels serveis oferts a la pàgina web, els usuaris han de proporcionar a l’empresa certes dades de caràcter personal, per això es compromet a respectar la confidencialitat d’aquestes dades en aplicació del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets digitals, així com al Reglament Europeu 2016/679 de protecció de dades, i a ajustar-se a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic quant a l’enviament de comunicacions comercials. Per a més informació, pot acudir a la Política de Privacitat, a la pàgina web,

SEPTIMA.- L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que tant l’accés a la pàgina web com l’ús de qualssevol continguts en ella continguda té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat, i s’obliga a utilitzar-la de manera plenament conforme amb les lleis, els usos del trànsit i les presents condicions pel que respondrà enfront de EscribaSegur Correduria de Seguros S.l o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’ incompliment d’ aquestes obligacions.

5. REVISIÓ DE LA POLÍTICA

La present Política serà objecte de revisió anual, i modificació, si s’ escau, sempre que s’ apreciï la possibilitat d’ alguna millora.

En aquest sentit, la Responsable de l’ Àrea Legal & Compliance proposarà a la Direcció de la companyia els aspectes que siguin susceptible de millora o necessaris a la normativa vigent.

Darrera actualització20/02/2022