Inicio » Informació General prèvia a la Contractació d’EscribaSegur

INFORMACIÓ GENERAL PRÈVIA CONTRACTACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES
Escribasegur
Correduria de Seguros S.l.

De conformitat amb el que disposen els articles 172 i 173 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals («BOE» núm. 31, de 5 de febrer de 2020), el present document té per finalitat traslladar al client la informació legal que identifica Escribasegur Correduria de Seguros S.l. (en endavant, “EscribaSegur”) en el tràfic jurídic; el règim d’activitat i retribució dels serveis de mediació; els procediments d’ atenció de les seves queixes i reclamacions i el tractament confidencial de les seves dades personals.

Dades d’ identificació d’ Escribasegur Correduria de Seguros S.l.

Denominació: EscribaSegur Correduria de Seguros S.l.
Domicili: Corregidor Escofet 11 Baixos 25005 Lleida
CIF: B-16989162
Dades d’ inscripció al Registre Mercantil: Registre Mercantil de Lleida, al Tom 1.636, Foli 176, Full L 33.568, Inscripció 1a.

Claus J-4024, d’ inscripció en el Registre administratiu de distribuïdors d’ assegurances i reassegurances de la Direcció General d’ Assegurances i Fons de Pensions:

Participacions d’ Escribasegur S.L. en entitats asseguradores i viceversa

Participacions d’ entitats asseguradores en AssegurancesEscrigui: AssegurancesEscrigui no està participada directament o indirectament en els drets de vot o del capital per una entitat asseguradora determinada o matriu de l’ esmentada asseguradora.

Participacions en entitats asseguradores: La corredoria no té una participació directa dels drets de vot o del capital d’ una entitat asseguradora determinada, però sí indirecta.

Règim d’ activitat: AssegurancesEscrigui realitza l’ activitat de mediació en assegurances amb subjecció als principis d’ honestedat, equitat i professionalitat, en benefici i representació dels interessos dels seus clients enfront de les companyies asseguradores.

Sobre la base de les informacions obtingudes del client, respectant sempre les seves exigències i necessitats, AssegurancesEscrigui presta directament o a través dels seus mediadors d’assegurances complementàries i/o col·laboradors externs, un assessorament independent basat en una anàlisi objectiva d’un nombre suficient de contractes d’assegurança oferts al mercat, de manera que pugui formular una recomanació personalitzada, atenint-se a criteris professionals, respecte al contracte d’ assegurança que millor s’ ajustaria a les necessitats del client per a l’ adequada cobertura dels riscos demanats per aquest.

Si amb posterioritat a la celebració del contracte d’ assegurança o de qualsevol de les seves pròrrogues el client efectua algun pagament diferent de la prima o primes periòdiques, si s’ escau, derivats de la modificació del risc o de les sumes assegurades o per qualsevol altra circumstància, AssegurancesEscrigui facilita la informació que correspongui en relació amb cadascun d’ aquests pagaments. Idèntica activitat informativa es realitza en ocasió de la modificació o pròrroga del contracte d’ assegurança, s’ han produït alteracions en la informació inicialment subministrada.

Règim de retribució: La remuneració de la corredoria per l’activitat de mediació del contracte d’assegurança consistirà en la percepció d’una comissió, que està inclosa en la prima d’assegurança i que serà abonada directament a AssegurancesEscrigui o a través dels seus mediadors d’assegurances complementàries i/o col·laboradors externs, o per la companyia asseguradora, segons els termes acordats en el cas concret.

Mecanismes de resolució de conflictes

Servei d’atenció al client: En compliment del que disposa l’article 166 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, AssegurancesEscrigui té a la seva disposició a les nostres oficines un Servei d’Atenció al Client, que té externalitzat en Jm Simon Solano, carrer pl Sant Joan 6-3 250074 Lleida i telèfon 973230075, fax 973237008 i adreça de correu electrònic , on atendran i resoldran les seves queixes i reclamacions.

L’activitat i competències del Servei d’Atenció al Client es regulen en el Reglament per a la Defensa del Client d’AssegurancesEscrigui, al qual pot accedir a través de la nostra pàgina web https://www.segurosescriba.com

En el cas que la decisió del Servei d’Atenció al Client fos desestimatòria i mantingués el client o haguessin transcorregut dos mesos (un mes si el client és un consumidor) des de la presentació del seu escrit de queixa o reclamació i no hagués rebut cap notificació, podrà formular la seva queixa o reclamació davant el Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

Protecció administrativa del client: En la presentació de queixes i reclamacions davant la Direcció General d’ Assegurances i Fons de Pensions serà imprescindible acreditar haver formulat prèviament la queixa o reclamació davant el servei d’ atenció al client.
Les queixes i reclamacions es podran presentar mitjançant escrit dirigit al Servei de Reclamacions de la Direcció General d’ Assegurances i Fons de Pensions, Passeig de la Castellana 44, 28046 Madrid, o per via telemàtica amb signatura electrònica, a través de la pàgina web de la Direcció General d’ Assegurances i Fons de Pensions,
http://www.dgsfp.mineco.es/
.

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que estableix l’article 6.1 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i en el Reglament General de Protecció de Dades, (UE 679/2016) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el client queda informat que les dades de caràcter personal sol·licitades seran tractades per EscribaSegur en la seva condició de responsable del tractament.

La finalitat del tractament és necessària per a la completa execució del contracte d’ assegurança i, en particular, per al manteniment de la relació establerta entre AssegurancesEscrigui i el client, l’ assessorament i informació sobre les condicions dels contractes d’ assegurances i productes financers, l’ assistència en cas de sinistre i l’ enviament de comunicacions comercials, únicament en relació amb productes d’ assegurances intermediades per l’ AssegurancesEscrigui.

La base legitimadora del tractament és el consentiment contractual prestat pel client per a la possible subscripció d’ un determinat producte d’ assegurança i l’ interès legítim del responsable per a l’ enviament de comunicacions comercials sobre productes similars als que en el seu moment puguin ser objecte de contractació.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades? AssegurancesEscriu cedirà les dades de caràcter personal del client, Prenedors, Assegurades, Beneficiaris, a les companyies asseguradores, i empreses necessàries per a la prestació del serveis, amb la finalitat de GESTIÓ INTEGRAL DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES, GESTIÓ DE POLISSES I SINISTRES (perits, advocats, procuradors, reparadors, atenció i Defensor del client, multitarificadors, programes Informàtics de gestió, Direcció General d’Assegurances i Administració pública amb competència en la matèria, als sols efectes de garantir el ple desenvolupament del contracte d’ assegurança.

Així mateix Autoritzo EscribaSegur a cedir les meves dades, a una altra societat en cas de fusió, adquisició, o venda conservant tots els meus mateixos drets intactes.

Per quant temps conservarem les seves dades? Seran conservats durant el període de vigència del contracte, sent cancel·lats al venciment. No obstant això, les dades seran bloquejades i conservades durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació contractual per vostè subscrita.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? Pot exercir els seus drets d’ accés, rectificació, supressió, limitació en el tractament i portabilitat de dades a través de carta dirigida a

.
El client pot exercir els drets d’ accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, supressió i portabilitat de les seves dades dirigint-se C/corregidor Escofet 11 25005 Lleida a l’efecte del qual haurà d’aportar còpia del seu DNI al costat de la sol·licitud del dret de què es tracti, o a l’adreça de correu electrònic
El client pot consultar la informació addicional i detallada relativa a la política de protecció de dades d’AssegurancesEscrigui, a la següent secció de la nostra pàgina web https://www.segurosescriba.com/politica-de-privacidad

Autoritzo Expressament que en cas que EscriguiSegur Correduría de Seguros S.L es constituís en nova societat d’assegurances o associés amb una altra corredoria , la cessió de dades de les meves a la nova Societat, sol i únicament per les assegurances amb ells contractades.

Així mateix autoritzo que es comuniquin amb mi per Missatges al Mòbil en format SMS, WhatsApp o Correus Electrònics, per a la gestió de les meves pòlisses.

Mitjançant la signatura d’ aquest document i llevat que faci constar el meu desig en el paràgraf següent, autoritzo EscribaSegur Correduría de seguros s.l.., al tractament de les meves dades de caràcter personal per a l’ oferiment de productes per part de la Corredoria.

Accepta rebre Novetats, Descomptes i Promocions? Així com promocions contraofertes i newleters

EscribaSegur Correduria de Seguros S.L. Nº NIF B16989162
Corregit Escofet 11 25005 Lleida Telèfon 973 232462

Darrera modificació 03/03/2023