Inicio » Política Privadesa i Protecció Dades

Política de Privadesa i Protecció de Dades

Termes i condicions relatius a la protecció de dades de lempresa

Aquesta política de privadesa i de protecció de dades, està orientada a facilitar-vos quanta informació necessita per comprendre l’abast i l’objecte del tractament de dades perquè l’acceptació, absolutament necessària per poder accedir i utilitzar el web, i s’assenti sobre un consentiment perfectament informat recollit a la normativa en matèria de Protecció de Dades que resulta aplicable en cada moment.

Què és el RGPD?

El Reglament 679/2016 General de Protecció de Dades (RGPD) és el nou reglament europeu en matèria de protecció de dades daplicació directa a Espanya a partir del 25 de maig de 2018. El RGPD adapta la gestió de les dades personals als nous entorns digitals, especialment internet i apps per a mòbils, tot això davant la necessitat d’unificar les normes en aquesta matèria en els diferents estats membres de la UE i atorgar als clients més grans control i gestió sobre el tractament que s’efectua sobre les vostres dades

Menors d’edat

En el cas dels menors d’edat es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les vostres dades personals.

En cap cas no es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o en la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment.

Si ets menor d’edat i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no t’has de registrar ni donar-nos les dades ni la dels teus tutors.

Principis bàsics

Aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa us aconsellem com a usuari que la visiteu periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol dels seus formularis de contacte que es demanen dades de caràcter personal.

Regulacions legals a què s’acull aquesta web

EscriviuSegur Correduria d’Assegurances Sl en endavant www.segurosescriba.com ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Us informem que les dades personals aportades, seran tractades per Fco javier Escriba Zanuy., essent responsable d’aquestes, amb la finalitat de poder realitzar les gestions administratives relacionades amb la gestió dels vostres contractes d’assegurances, així com poder-vos oferir i millorar aquests contractes amb nous productes i serveis, per això ens atorga el consentiment de poder-li enviar comunicacions comercials.

Es preveu la cessió de dades a entitats asseguradores i empreses relacionades amb Fco javier Escriba Zanuy.., per poder assegurar la prestació dels serveis.

AVÍS LEGAL: INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE LA LLEI 34/2002, DE 11 DE JULIOL

De conformitat amb allò establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, i amb allò establert al Reglament General de Protecció de Dades 2016/279, us informem del següent

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Registre de Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau j-4024 F. inscripció: 02/2022, disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera segons la legislació vigent.

Podeu contactar amb nosaltres a través de carta a, la nostra adreça postal indicada en aquest mateix paràgraf oa través del nostre correu electrònic:

Com hem obtingut les vostres dades?

Les vostres dades personals tractades per www.segurosescriba.com ( EscriviuSegur Correduria d’Assegurances Sl ). procedeixen directament del propi interessat.

 1. Formulari de contacte.
 2. Formulari de subscripció.
 3. Informació facilitada per correu electrònic
 4. Trucades telefòniques mitjançant emmagatzematge de les mateixes
 5. Visita presencial per sol·licitar assegurança.

El nivell de tractament és de tipus mitjà/alt, ja que tractem les següents categories de dades:

 • Dades identificatives
 • Adreces postals i electròniques
 • Dades econòmiques
 • Dades relatives a salut (en els casos de pòlisses d’accidents, assistència sanitària, decessos, subsidi i vida)
 • Informació comercial

També emmagatzemarem trucades telefòniques per mantenir la qualitat del servei

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Amb la finalitat de mantenir la relació de mediació i assessorament professional per a la cobertura dels riscos objecte d’assegurament, així com de gestionar la contractació de pòlisses d’assegurances i del seguiment corresponent, tant a nivell de gestió com d’incidències que es puguin produir. També utilitzarem les vostres dades per a enviar-vos informació i publicitat sobre productes i serveis relacionats amb l’activitat asseguradora i financera que considerem que puguin ser del vostre interès.

Les vostres dades tindran com a finalitat la gestió dels vostres contractes d’assegurances (mediació) i la tramitació i seguiment dels sinistres, és a dir, anàlisi de necessitats i elaboració de pressupostos d’assegurances, revisió de riscos assegurats, emissió de pòlisses i suplements, atenció al assegurat, elaboració de declaracions de sinistres, gestió administrativa i comptable incloent-hi la gestió de cobrament de rebuts, així com l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, amb l’objectiu de donar opcions a millorar-los.

L’ús de les dades és el següent:

   • Per recopilar informació , així Emetre pòlisses d’assegurança a les companyies que temem contracte de mediador d’assegurances
   • Per poder mantenir una relació comercial amb vostè fluida
   • Per poder assessorar sobre productes i serveis
   • Per garantir el contingut de la web.
   • Per a la millora continua de lexperiència de lusuari.
   • Per a la formalització del contracte subscrit amb vostè i cada companyia
   • Per a la tramitació de sinistres derivats del contracte dassegurances subscrit.
   • Per informar-vos de qualsevol canvi en el nostre servei.
   • Elaboració de perfil del nostre client per enviar publicitat en funció de les seves necessitats sobre els nostres productes.
   • Per a la prevenció del frau i manteniment de la seguretat, el compliment de les normes legalment aplicables o la defensa dels interessos d’assegurances
   • Per enviar promocions i publicitat de productes similars als contractats (assegurances), newsletter sobre temes vinculats.
   • En el cas de persona física, representant de persona jurídica, autònom o empresari individual; la finalitat podrà incloure també:

www.segurosescriba.com , No ven dades de caràcter personal, No obstant això, les hem de cedir a tercers (Entitats Asseguradores ) per poder emetre pòlisses d’assegurances, tramitar sinistres , cobraments, anul·lacions, en resum la gestió integral de la seva pòlissa a Entitats asseguradores.

Per quant de temps conservem les Dades?

Les dades proporcionades seran conservades durant tot el període de vigència del contracte, i seran cancel·lades al venciment del contracte d’assegurances. No obstant això, les dades seran bloquejades i conservades durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació contractual per vostè subscrita.

Quina és la Legitimació per al tractament de les vostres dades?

A www.segurosescriba.com tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de: Reglament General Protecció de Dades:

Les dades objecte de tractament són necessàries i necessàries per a les finalitats indicades, encara que no és obligatori que vostè ens les proporcioni, i en aquest cas no és possible la prestació de serveis per aquest mediador.

La base legal per al tractament de les vostres dades és l’emissió dels contractes d’assegurances amb les companyies que tenim contracte de mediador, la gestió de la vostra pòlissa d’assegurances cobraments, sinistres, en definitiva la gestió integral de la vostra pòlissa d’assegurances.

RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics: cessió de les dades a empreses necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, cessió dades a aplicacions de tercers per a serveis externs, enviament de promocions comercials

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte on l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

RGPD: 6.1.f) Tractament necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que aquests interessos no prevalguin els interessos o drets fonamentals de l’interessat.

L’oferta de productes i serveis troba la seva legitimació en l’interès legítim del responsable del tractament, i el Client pot manifestar en qualsevol moment la seva oposició a aquest tipus de tractament sense que en cap cas l’exercici d’aquest dret condicioni l’execució del contracte.

Us informem així mateix que la manca d’aportació de la informació requerida suposa la impossibilitat de subscripció de l’assegurança amb les companyies.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

EscriviuSegur Correduria d’Assegurances Sl, No ven dades de caràcter personal, No obstant això, les hem de cedir a tercers per poder emetre pòlisses d’assegurances, tramitar sinistres, cobraments, anul·lacions, en resum la gestió integral de la vostra pòlissa d’assegurances

Les dades es destinaran a mantenir la relació de mediació i assessorament professional per a la cobertura dels riscos objecte d’assegurament, així com de gestionar la contractació de Pòlisses d’assegurances i del seguiment corresponent, tant a nivell de gestió com d’incidències que poguessin produir-se .

Les dades es comunicaran als destinataris següents: Companyies d’Assegurances i empreses relacionades necessàries per a la prestació del servei, amb la finalitat de GESTIÓ DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES I SINISTRES (pèrits, advocats, procuradors, reparadors, departament d’atenció al client, Defensor del client, etc. Direcció General d’Assegurances i Administració pública amb competència en la matèria.

Les vostres dades es facilitaran a:

Les companyies de segur que subscrivim la pòlissa.

A programes de multitrificacion i gestió per facilitar preu al Prenedor

A programes de gestió per poder administrar millor les seves assegurances. rebuts i sinistres.

I a tots els actors intervé en la formalització de les polisses d’assegurances que ens sol·licite

També, utilitzarem les vostres dades per remetre-vos informació i publicitat sobre productes i serveis relacionats amb l’activitat asseguradora i financera que considerem que puguin ser del vostre interès, si ens autoritza pasta això.

Les dades també podran ser comunicades a tercers en els supòsits següents:

Quan hagueu donat el seu consentiment per a la distribució i / o de la divulgació de les seves dades.

A les entitats asseguradores per a les quals treballem, per emetre pòlissa, tramitar sinistres, cobrar rebuts en definitiva la gestió íntegra de la seva assegurança
A empresa responsable dels programes de multitrificacion per facilitar preu al Prenedor i emissió de pòlissa

A empreses responsables del programes de gestió, rebuts i sinistres

Als actors intervé en la formalització, gestió, cobrament, tramitació sinistres de les polisses d’assegurances que ens sol·licite

Si estem en l’obligació de revelar o compartir les vostres dades personals per tal de complir amb qualsevol obligació legal, o per protegir els drets, propietat o seguretat de www.segurosescriba.com , els nostres clients o altres.

Per disposició de llei, reglament o en virtut duna decisió duna autoritat competent, judicial o reguladora o, si escau, per tal de preservar els seus drets i interessos.

Autoritza la cessió de dades a CODEOSCOPIC, SA per a la correcta utilització i funcionalitats d’AVANT2 SALES MANAGER, de TE-SIS ASSEGURANCES ERP i TECNOLOGIA SOFTWARE I INTEGRACIÓ DE SISTEMES, SL, i altres programes que puguem utilitzar en el futur per gestionar les teves assegurances.

Així mateix Autoritzo a Escriu-Segur Correduria d’Assegurances Sl a cedir les meves dades, a una altra societat de mediació d’assegurances en cas de fusió, adquisició, o venda conservant tots els meus mateixos drets intactes.

Secret i seguretat de les dades

segurosescriba.com es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal (Com els protocols Https que fem servir), i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.

El Lloc Web segurosescriba.com

El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació, generalment utilitzades per exemple: tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, per evitar l’accés no autoritzat a les dades facilitades.

segurosescriba.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a segurosescriba.com exonerant a segurosescriba.com , de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de segurosescriba.com en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Canvis en la política de privadesa

segurosescriba.com , es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, segurosescriba.com no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, cadascun dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, independentment de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, segurosescriba.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a www.segurosescriba.com estem tractant dades personals que els concerneixen.

La persona interessada tindrà dret a retirar-ne el consentiment en qualsevol moment, sempre que el tractament no sigui necessari per al compliment del contracte. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació en el tractament i portabilitat de dades a través de carta adreçada a domicili social.

Carrer Corregidor Escofet Nº 11, 25005 Lleida.

En última instància podeu sol·licitar informació sobre els vostres drets i presentar una reclamació davant l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Jorge Juan, núm. 6, 28001 Madrid

Per la nostra pòlitica de reduccio d’us de paper, Vosté dóna la seva Acceptació a la recepció de correus electronics i missatges al seu telèfon mòbil.

Per al funcionament normal de la comunicació fluida, i per a la gestió dels seus contractes, ens autoritza a enviar-los Missatges de correu electrònic, i missatges als seus mòbils en els formats més comuns.

Exercici de drets RGPD

En cas que vulgueu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició etcètera… accediu a Configura el vostre RGPD

Última modificació 20/02/2022