Inicio » Que significa la limitació de rescat en mar o desert

Que significa la limitació de rescat en mar o desert

Que significa la limitació de rescat en mar o desert?

La cobertura de rescat en mar o desert es limita al pagament dels imports econòmics que li siguin reclamats a l’ Assegurat, per aquest concepte, pels organismes públics de socors, fins al límit assegurat. Perquè aquesta garantia sigui d’ aplicació, el sinistre que d’ origen a la mateixa es deu haver produït en el lloc determinat pel Prenedor de l’ assegurança per a la pràctica de l’ activitat assegurada. Quedaran exclosos d’ aquesta cobertura aquells llocs en els quals no existeixi un sistema previst i establert de rescat per part d’ un organisme públic.

Les pòlisses de competència exclouen els rescats en mar i desert.

Nosaltres hem aconseguit negociar la inclusió del rescat en mar i desert sempre que hi hagi un servei de rescat d’un organisme públic. La companyia es limita a pagar un servei de rescat, no organitza un rescat, és per aquest motiu que demana que hi hagi un sistema de rescat.

https://www.segurosescriba.com/seguros-viajes-de-aventura-nepal

Entrada similar