Inicio » les assegurances té Iva?

les assegurances té Iva?

En assegurances no hi ha Iva, L’article 20 de la Llei 37/992 (del 28 de desembre) estableix que les operacions d’assegurança, reassegurança i capitalització estan exemptes d’IVA.

Però, cura, perquè això no significa que en les assegurances no tinguin impostos.

A Espanya estan subjectes a l’Impost sobre Primes d’Assegurances (IPS) com a impost principal. L’ IPS grava les primes de les assegurances contractades i el seu tipus impositiu varia segons el tipus d’ assegurança.

Actualment, els tipus impositius de l’ IPS a Espanya són els següents:

  1. Assegurances de vida i accidents: 2,5%
  2. Assegurances de malaltia: 1,5%
  3. Resta d’ assegurances: 6%

A banda de l’Impost sobre Primes d’Assegurances (IPS), a Espanya hi ha una contribució coneguda com el recàrrec del Consorci de Compensació d’Assegurances. El Consorci és una entitat pública encarregada de compensar els danys produïts per certs riscos extraordinaris, com terratrèmols, inundacions, terrorisme, entre d’ altres.

El recàrrec del Consorci s’aplica a les primes de determinades assegurances, principalment les assegurances de danys (per exemple, assegurances de llar, automòbil, responsabilitat civil). El percentatge del recàrrec pot variar segons el tipus d’ assegurança i el risc cobert, i generalment oscil·la entre el 0,15% i el 0,30% de la prima neta.

És important tenir en compte que el recàrrec del Consorci no es considera un impost pròpiament dit, ja que no és recaptat per l’ Estat, sinó que es destina a finançar les activitats del Consorci de Compensació d’ Assegurances.

S’ ha de tenir en compte que aquests tipus impositius són aplicables a nivell nacional i estan subjectes a possibles modificacions per part de les autoritats fiscals.

A la nostra web la prima que mostrem és total anual amb impostos inclosos propis de les assegurances. Pot existir alguna petita variació de cèntims, a causa dels càlculs.

Entrada similar