Inicio » Normes per a embarcacions de menys de 5m

Normes per a embarcacions de menys de 5m

Coneixes que has de fer si vols navegar amb una embarcació de menys de 5 m amb o sense motor, una kayak , un artefacte de platja … ?

T’aclarim algunes coses sobre Normes per a embarcacions de menys de 5m.

Que necessites per a la navegació al mar

Titulació nàutica Necessària

Les titulacions nàutiques d’ esbarjo et permet portar una embarcació d’ esbarjo no professional. Per obtenir-lo hauràs de superar un examen teòric i practic

Amb el títol de Patró per a navegació bàsica podem anar fins a 5 milles, amb el de Patró d’embarcacions d’esbarjo podem arribar fins a 12 milles.

La classificació és la següent

Capità de iot

– Govern d’ embarcacions d’ esbarjo a motor i vela, que faculta per a la navegació sense límits geogràfics.

– Govern de motos nàutiques.

Patró de iot:

– Govern d’ embarcacions d’ esbarjo a motor i vela en tot l’ àmbit del mar Mediterrani.

– Govern d’embarcacions d’esbarjo per navegar a la zona compresa entre la costa i una línia paral·a la mateixa traçada a una distància de 100 milles nàutiques.

– Govern de motos nàutiques.

Patró d’ embarcacions d’ esbarjo:

– Govern d’ embarcacions d’ esbarjo a motor i vela, que faculta per a la navegació entre illes dins l’ arxipèlag balear i canari.

– Govern d’ embarcacions d’ esbarjo per navegar a la zona compresa entre la costa i una línia paral·a la mateixa, traçada a 12 milles d’ aquesta.

– Govern de motos nàutiques.

Patró per a navegació bàsica:

– Govern d’ embarcacions d’ esbarjo a motor, de fins a 8 metres d’ eslora, sempre que l’ embarcació no s’ alleugi més de 5 milles en qualsevol direcció d’ un port, marina o lloc d’ abric.

– Govern de motos nàutiques.

No es necessita titulació nàutica d’esbarjo per a embarcacions a motor amb una potència màxima d’11,26 quilovats (15 CV) fins a 5 metres d’eslora, de vela fins a 6 metres d’eslora i artefactes flotants o de platja a excepció de les motos nàutiques, sempre que no s’allunyin més de 2 milles nàutiques d’un port, marina o lloc d’ abric i l’ activitat es realitzi en règim de navegació diürna.

Artefactes flotants

El Reial decret 875/2014 defineix com a artefactes flotants d’esbarjo:

a) Piragües, kayaks, canoes sense motor i altres artefactes sense propulsió mecànica.
b) Patins amb pedals o proveïts de motor amb potència inferior a 3.5 kW.
c) Motos nàutiques.
d) Taules a vela.
e) Taules lliscants amb motor i altres enginys similars.
f) Instal·lacions flotants fondejades.

Per tant no es necessitarà titulació sempre que respectem les limitacions esmentades. Si tenim muntat un motor de més de 15 CV haurem d’obtenir una Llicència de navegació.

Matriculació / Registre

¿he de matricular la meva embarcació?.

Depèn

Segons el Reial decret 1435/2010, a efectes d’abanderament i matriculació, es considera embarcació d’esbarjo a tota aquella que tingui una eslora major de 2,5 metres i fins a 24 metres, independentment del seu mitjà de propulsió, exceptuant aquelles que es destinin al servei auxiliar d’una altra embarcació principal d’esbarjo a la qual serveixin.

S’estableix que el propietari d’una embarcació d’esbarjo sol·licitarà el seu abanderament i matriculació davant la Capitania Marítima o el Districte Marítim competent segons el port que s’hagi triat per a la matrícula, per a la qual cosa haurà d’aportar una sèrie de documents.

Un cop obtinguda la matrícula, l’ embarcació haurà de portar l’ indicatiu de matrícula pintat o fixat de forma permanent en ambdues emmures, i es col·locarà a la màxima alçada possible de la línia de flotació, amb una mida suficient en relació amb les dimensions de l’ embarcació perquè pugui ser fàcilment identificat al mar, i amb un color clar sobre cascos foscos i fosc sobre cascos clars.

Queden excloses les embarcacions històriques i tradicionals, les regates destinades exclusivament a competició i els artefactes flotants o de platja, que es regulen per la seva normativa específica.

 • Embarcacions amb marcatge CE

Les embarcacions d’ esbarjo que compten amb marcatge CE posseeixen un règim especial amb alguns avantatges. No hi ha obligació d’abanderament i matriculació quan aquestes tinguin menys de 12 metres d’eslora (i més de 2,5) i posseeixin el marcatge CE, així com en el seu cas els propulsors de les mateixes. Això és habitual en barques figuerenques, zodiacs i altres embarcacions d’ esbarjo, que no obstant poden ser abanderades i matriculades a petició del seu titular mitjançant un procediment simplificat.

En tot cas, si s’ opta per no matricular-les hauran d’ obtenir abans de la seva entrada en servei un Certificat d’ inscripció que es demanarà al districte marítim, i que és un codi d’ identificació a efectes de seguretat marítima. S’ ha de portar visible l’ indicatiu d’ inscripció de la mateixa forma que hem comentat anteriorment per a l’ indicatiu de matrícula.

Cal tenir en compte que les embarcacions d’esbarjo sense matrícula només podran navegar al mar territorial espanyol, una cosa que per a molts usuaris d’assegurança no tindrà més rellevància però pot suposar una limitació substancial per als qui visquin en zones de gent gran.

 • Artefactes flotants

Finalment, estan exemptes de matriculació (no poden ser matriculades) les embarcacions d’esbarjo amb eslora inferior a 2,5 metres, així com els aparells flotants o de platja amb independència de la seva eslora.

Que és el Despatx

És com es coneix el procediment de comprovació que l’ embarcació compleix amb els requisits exigits per l’ ordenament jurídic i compta amb les oportunes autoritzacions per poder realitzar les navegacions i activitats a les quals es dediqui.

Les embarcacions d’esbarjo que posseeixen marcatge CE i menys de 12 metres d’eslora també estan exemptes de despatx,

Tampoc s’ exigeix el despatx a les embarcacions d’ esbarjo impulsades exclusivament a vela i que estiguin inscrites en una Federació de vela, les propulsades a vela o motor que comptin amb una mida inferior a 6 metres d’ eslora, embarcacions propulsades a rem, motos nàutiques, i els artefactes exempts de registre i matriculació.

Nom de l’ embarcació

No és obligatori, fixar un nom per a embarcacions amb eslores inferiors a 12 metres.

Certificat de navegabilitat

Acredita que una embarcació compleix les condicions exigides reglamentàriament. Ho expedeix sempre l’ Administració Marítima un cop superat el reconeixement inicial.

Les embarcacions d’ esbarjo amb marcatge CE no precisen de reconeixement inicial, en aquest cas el certificat d’ inscripció substituirà el de navegabilitat.

Assegurança Obligatòria per a embarcacions d’ esbarjo

Segons el que disposa el Reial decret 607/1999 caldrà subscriure una assegurança de responsabilitat civil per a “els objectes flotants destinats a la navegació d’esbarjo i esportiva propulsats a motor, incloses les motos nàutiques, així com aquells que no tinguin motor i tinguin una eslora superior a sis metres”.

Dit això encara que per a la teva embarcació no sigui obligatori, és recomanable subscriure una pòlissa d’assegurança en qualsevol cas, els preus solen ser moderats i et curaràs en salut davant de possibles eventualitats.

Aqui tens un de bo https://www.segurosescriba.com/seguros-para-embarcaciones

Resum de les normes

Els usuaris seran responsables de portar a bord la documentació exigible.

En resum, els requisits a observar i la documentació per navegar que has de portar a bord de la teva petita embarcació d’esbarjo és:

 • Titulació. Només si munta un motor de més de 15 CV fins a 5 metres d’eslora, si és a vela amb més de 6 metres, o si vas a allunyar-te a més de 2 milles o navegar de nit.
 • Matrícula o inscripció. Tant les embarcacions d’esbarjo amb menys de 2,5 metres d’eslora com els artefactes flotants o de platja, independentment de la seva eslora, estan exempts
 • Despatx Generalment no serà necessari.
 • Nom , No se’n requereix fixar-ne un.
 • Certificat de navegabilitat. Si posseeix marcatge CE se substitueix pel certificat d’ inscripció. En cas d’ artefactes flotants n’ hi ha prou amb la declaració de conformitat respecte a la fabricació que inclogui el producte.
 • Pòlissa de seguro. Obligatòria per a totes les embarcacions amb motor, i sense motor amb eslores superiors a 6 metres.
 • Complir les normes de navegació i portar la documentació.

Que necessites per a la navegació per rius o pantans

La navegació en interior depèn de cada Confederació Hidrogràfica de les diferents autonomies a Espanya. Les normes són diferents de les que regeixen per a la navegació per mar, i els requisits i procediments més suaus. Per tant encara que no existiran grans variacions d’ una Confederació a una altra caldrà preguntar en cada cas. Serveixi com a exemple el que necessitem per navegar a les zones que depenen de la Confederació Hidrogràfica, que es pot resumir en:

 • Les embarcacions d’ eslora inferior a 2,5 metres i sense motor no necessiten documentació. Per a les d’ eslora superior a 2,5 metres i totes les que incorporin motor independentment de la seva eslora es requereix obtenir un permís, emplenant una declaració responsable. Aquest és un document en el qual l’interessat sota la seva responsabilitat manifesta que “compleix amb els requisits establerts en la normativa vigent per a l’exercici de la navegació a la conca corresponent, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant l’exercici de l’activitat que motiva la declaració…”. Aquesta declaració es mana per correu des d’ un dels registres habilitats per l’ Administració o bé es presenta a les mateixes oficines de la Confederació, que un cop rebuda i tramitada expedeix la matrícules i una taxa l’ import de la qual depèn de les característiques de l’ embarcació i que s’ ha de pagar anualment o semestralment.
 • L’ assegurança, és necessària per a totes les embarcacions d’ esbarjo que porten motor, per a la resta no s’ exigeix. Aqui tines un de bo https://www.segurosescriba.com/seguros-para-embarcaciones
 • No hi ha permís de navegabilitat per navegar a l’interior, tampoc títol.
 • La potència màxima del motor 50 CV.

Calcula la teva assegurança aqui https://www.segurosescriba.com/seguros-para-embarcaciones

Entrada similar