Inicio » Tinença Fusil de pesca submarina

Tinença Fusil de pesca submarina

Davant de tot paciència perquè això canvia dia a dia, aquest article es va començar escrivint el 2016 quan botigues de material esportiu no venien arpons sense FEDERATIVA, Actualment 2020 amb llicència de pesca ja venen l’arpó. Però ens trobem que les autoritats multen la possessió d’arpons si no s’està FEDERAT, creiem que per una mala interpretació de la llei de tinença d’armes

La llei exigeix per poder pescar, una llicència de pesca sub i una assegurança en vigor per a la pràctica de la pesca sub, que pot variar depenent la comunitat autònoma on se sol·liciti. Així hi ha comunitats que només demanen la responsabilitat civil, mentre que en la majoria demanen responsabilitat civil + accidents del pescador.

Què cal per poder pescar?

1. Major de 16 anys per a la pesca submarina.

2. Un Certificat Mèdic.

— 3 Necessites una assegurança d’ accidents i responsabilitat civil. (depenent de la comunitat autònoma pot variar el tipus d’assegurança que et demanen)

4. Necessites una Llicència de Pesca, que podràs obtenir si compleixes els requisits anteriors, en qualsevol delegació de la comunitat Autònoma on ho sol·licitis . No confonguis aquesta llicència de pesca, amb la llicència federativa. Són dues coses diferents.

La llicència de pesca té caràcter personal , i perquè sigui vàlida, ha d’anar acompanyada per un altre document que identifiqui el seu posseïdor (DNI, passaport o carnet de conduir)

Doncs bé la llei només estableix aquests requisits per poder exercir la pràctica de la pesca-sub.

Però i la compra o tinença de fusell ???? Aquí comença el lío .

Posarem uns antecedents :
Segons l’Art 2n de la llei organica 1/1992 Reial decret 137/1993 del reglament d’armes, els fusells de pesca submarina tenen consideració categoria 7.

7a categoria:

1. Armes d’injecció anestèsica capaces de llançar projectils que facilitin la captura o control d’animals, anestesiant-los a distància durant algun temps.

2. Les ballestes.

3. Les armes per llançar caporrals.

4. Les armes de sistema «Flobert».

5. Els arcs, les armes per llançar línies de pesca i los fusells de pesca submarina que serveixin per disparar fletxes o arpons, eficaços per a la pesca i per a altres finalitats esportives.

6. Els revòlvers o pistoles detonadores i les pistoles llança bengales.

L’Art 54 punt 4 diu :

4. L’adquisició de les armes de la categoria 7., 5, requerirà l’acreditació davant l’establiment venedor i la seva consignació en els corresponents llibres de les respectives targetes esportives en vigor.

Aquí comença els problemes, què és una targeta esportiva en vigor ?….. com es consigna en els llibres del venedor, un fusell de pesca si no té número de sèrie ?

I ara que fem si no tenim targeta esportiva ?

Si vas a una botiga amb la teva llicència de pesca i tu segur, (Que si t’acredita per pescar), el 2016 no et venien el fusell, si no presentes el teu carnet de federat, tot i que la llei no obliga a estar federat, només diu necessites targeta esportiva, que erròniament l’assimilen a la federació. Actualment els comerços, amb la llicència de pesca ja venen el fusell.
Però ara ens trobem que la policia et demana la federativa, acollint-se al mateix article que fa anys s’acollien les botigues, des del nostre punt de vista erròniament.
Hi ha altres esports com la caça on hi ha un permís d’armes i per comprar una arma et demanen aquest permís i punt, Artº 52 Rd 137/1993.
El tema és que el fusell de pesca-sub, està catalogat com una arma 7/5 i no està legislat cap tipus de permís d’arma. La llei davant la necessitat d’establir algun tipus de control per a aquest tipus d’armes, i es limita a dir que es necessita les targetes esportives en vigor, que al nostre entendre, seria un simple carnet de soci d’un club o una cosa semblant.
Doncs bé ara encara i estar al corrent de tot el que demana la llei, la teva llicència de pesca, la teva assegurança etc, podrem tenir problemes per la possessió d’armes, segons Reial decret 137/1993 del reglament d’armes per no tenir una targeta esportiva en vigor, que des del nostre punt de vista s’assimila a la federativa erròniament.
Esperem que en breu se solucioni.
Contracta la teva assegurança de pesca sub Assegurances Pesca Submarina

Entrada similar